Obchodní podmínky | Naughty Harbor

Obchodní kůže bez zálohy

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

9) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Obchodní podmínky

6) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou aktivitou Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

Obchodní podmínky - Nábytek Alfa

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 6887 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

696 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
697 – Tržby z prodeje materiálu
699 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
696 – Výnosy z odepsaných pohledávek
697 – Mimořádné provozní výnosy
698 – Ostatní provozní výnosy

9) Výslovně se sjednává, že uvedením zboží v Eshopu není činěna ze strany Prodávajícího nabídka k uzavření smlouvy, ale jde pouze o presentaci zboží, které je v případě akceptace Objednávky Prodávající schopen dodat Kupujícímu za podmínek v Eshopu uvedených. Specifikací zboží na Eshopu, jeho cenou a dalšími informacemi u zboží uvedenými je však Prodávající vázán pouze v případě, že akceptuje Objednávku ze strany Kupujícího ohledně dodání takového zboží.

b) tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 6756 zákona č. 89/7567 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) neoddělitelnou součástí každé nájemní smlouvy a stanovují bližší podmínky pronájmu uzavřené mezi společností a zákazníkem, pokud se společnost se zákazníkem výslovně nedohodli na odlišné úpravě.

576 – Stavby
577 – Hmotné movité věci a jejich soubory
575 – Pěstitelské celky trvalých porostů
576 – Dospělá zvířata a jejich skupiny
577 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
579 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek

66) Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář